Pazarlama Nedir?

Pazarlama Nedir?

Ömer Dinçer

Pazarlama, işletme amaçlarını gerçekleştirmek, mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için mal ve hizmetleri üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru yönlendiren organizasyon faa­liyetlerinin bütünüdür. Bu tanıma göre pazarlama faaliyetleri üretim sürecinden önce başlayan ve satış faaliyetinden sonra da devam eden oldukça geniş kapsamlı bir işletme fonksiyonudur. Ayrıca pazarlama, mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştın İmasından çok, mevcut ve potansiyel müşterilere yönlendirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu anlamda bir işletmenin önemli bir parçasını oluşturan pazarlama fonksiyonu;

a) Tüketicilerin ihtiyaç ve eğilimlerini belirlemek, mal veya hizmet ile tüketici arasında organik bir bağ oluşturmak için pazarlama araştırması,
b) Mal ve hizmetlerin geliştirilmesi,
c) Fiyatlandırma,
d) Reklam ve tutundurma,
e) Dağıtımla ilgili faaliyet ve kararlan kapsar.

Pazarlama yönetimi ise, bir kâr karşılığında müşterilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için mal ve pazarlama stratejisini geliştirme ve uygulama görevi ile yükümlüdür. Dolayısıyla yukanda belirlenen pazarlama fonksiyonlarıyla ilgili faaliyetlerin planlanması; organize edilmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolüne yönelik tüm çabalan kapsar.

Pazarlama, bir taraftan oldukça yeni bir bilim dalı iken, diğer taraftan dünyanın en eski mesleklerinden biridir. İlkel takas döneminden para ekonomisi aşamasına ve oradan bugünün haberleşme ve dağıtım alanındaki destekleyici acentelerin araç ve gereçleriyle donatılmış modern pazarlama sistemine ulaşıncaya kadar, pek çok safha­dan geçmiştir. Ancak mal, fiyat, tanıtım ve dağıtım faaliyetleriyle tüketici ve pazarın bilinçli bir şekilde incelenmesi, aralarındaki ilişkilerin kâr amacına yönelik olarak düzenlenmesi anlamında pazarlamanın ortaya çıkması henüz yenidir ve 19. yüzyılın ilk yansında doğmuş, ikinci yarısında gelişmiştir. Okumaya devam et